KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Aile Hukuku-Yargıtay Kararları'

Annenin Müşterek Çocuğu Yeterince Koruyamayacağı Kanaati Hasıl Olduğunda, Müşterek Çocukların Velayeti Babaya Verilebilir.

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Dava, boşanma isteğine ilişkindir. Mahkemenin davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına, müşterek çocuklarının velayetinin davacı babasına verilmesine, davalının maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddine dair verdiği karar, Özel Dairece yukarıda belirtilen nedenle bozulmuş, mahkemece yoksulluk nafakası yönünden bozmaya uyulmuş ve davanın reddine karar verilmiş, velayet hususunda ise “davalının toplanan delillere göre kendisini dahi koruyup gözetmekten aciz bir yapıda olması, küçük A… için gerekli bakım, gözetim ve eğitimi yapabilecek durumda olmaması, davalının ahlaki anlayışının çocuğun ahlaki gelişimini olumsuz etkileme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olması nedenleriyle velayet hususunda eski kararda direnilmesine karar verilmesi gerektiği” gerekçesi ile önceki kararda direnilmiştir. Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, tanık beyanlarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle tüm dosya kapsamından davalı annenin müşterek çocuğu yeterince koruyamayacağı kanaati hasıl olduğundan usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Velayet

Mahkemece Aile Konutu Şerhi Verilebilmesi İçin Harcı Verilerek Açılmış Bir Dava Bulunması Gerekliliği

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Dava, boşanma istemidir. Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.

Mevcut olaylara göre evlilik birliğinin, devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir. Bu durumda açıklanan nedenle isteğin reddi gerekirken yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.

Davalı kadının aile konutu şerhi isteği konusunda harcı verilerek usulüne uygun açılmış bir dava ve karşı davası bulunmadığı halde yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Aile Konutu · Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması/Tam Kusurlu Eşin Dava Hakkı

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Boşanmayı isteyebilmek için tamamen kusursuz yada az kusurlu olmaya gerek olmayıp daha fazla kusurlu bulunan tarafın dahi dava hakkı bulunmakla beraber, boşanmaya karar verilebilmesi için davalının az da olsa kusurunun varlığı ve bunun belirlenmesi kaçınılmazdır.

Az kusurlu eş boşanmaya karşı çıkarsa bu halin tespiti dahi tek başına boşanma kararı verilebilmesi için yeterli olamaz. Az kusurlu eşin karşı çıkması hakkın kötüye kullanılması niteliğinde olmalı, eş ve çocuklar için korunmaya değer bir yararın kalmadığı anlaşılmalıdır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma

Anayasa Mahkemesi: Çocuk Ana Baba Evli Değilse “Ananın Soyadını Taşır” İbaresi İptal

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Anayasa Mah : Çocuk Ana Baba Evli Değilse “Ananın Soyadını Taşır” İbaresi İptal

8
2005/114
İzmir 3. Aile Mahkemesi
1- 22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 321. maddesinin,
2- 3.12.2001 günlü, 4722 sayılı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun’un 13. maddesinin,
iptallerine karar verilmesi istemi.
Esas
1- 4721 sayılı Yasa’nın 321. maddesinin ikinci tümcesinin,
2- 4722 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin [...]

[Read more →]

Tags: Anayasa Mahkemesi Kararları

Anayasa Mahkemesi Soybağının Reddi Davasında 5 Yıllık Hak Düşürücü Süreyi İptal Etti‏

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

 

Anayasa Mahkemesi
25 Haziran 2009 Perşembe Günü Saat 9.30’da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları
Sıra No :6
Mahkemesi:Çelikhan Asliye Hukuk Mahkemesi
Esas Sayısı:2006/30
Konusu :22.11.2001 günlü, 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 289. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.
- 4721 sayılı Yasa’nın 289. maddesinin;
1- Birinci fıkrasında yer alan “…her hâlde doğumdan başlayarak beş yıl …” ibaresinin İPTALİNE,
http://www.anayasa.gov.tr/general/ha…asp?contID=696
Mevcut TMK Düzenlemesi:
III. [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Nesebin Reddi

Boşanan Kadınları Üzecek Haber

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Boşanan kadınları üzecek haber
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, dava açma süresi için ‘10 yıl yerine 1 yıl’ kararını verdi.
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Basında KAHDEM · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi:Katkı Payı Davasında Zamanaşımı Bir Yıl

Haziran 30th, 2009 · No Comments

TMK.nun 178.maddesinde, “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda,
boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş görülmekte olan dava
ise bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006
tarihinde açılmıştır. Davalı vekili süresinde sunduğu cevap
dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Davanın zamanaşımı
süresinin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde esasa ilişkin kabul kararının verilmesi doğru
görülmemiştir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Diğer · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi

Evlenmeye İzin

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlenmeye İzin

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi-Kesinleşme-Tercüme

Haziran 16th, 2009 · No Comments

TENFİZ KARARI ( Türk Mahkemesi’nce Verilmeden Yabancı Mahkemelerden Hukuk Davalarına İlişkin Verilmiş ve Kanunlarına Göre Kesinleşmiş İlamların Türkiye’de İcra Olunamayacağı

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi-Tasfiye

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Boşanma davası 7.6.2004 tarihinde açılmış olup, boşanma ile sonuçlanmıştır. O halde, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği 7.6.2004 tarihleri arasındaki davalıya ait ticarethanenin gelirinin gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tesbiti ve taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşme olup olmadığı da araştırılıp sonucu uyarınca bir karar vermek gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi