KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Aile Hukuku-Yargıtay Kararları'

Evlat Edinenin Velayet Yetkisinin Kaldırılması

Haziran 6th, 2009 · No Comments

Çocuk Hakları Sözleşmesi uyarınca asıl olan küçüğün üstün yararıdır. Aile mahkemelere kuruluş amacı ve çerçeveyi düzenleyen hukuksal düzenleme itibariyle aynı zamanda çare makamıdır. Buna göre davalıların velayet görevlerini yerine getirmekten kaçındıkları tartışmasız olmakla, evlatlık ilişkisinin kaldırılması yerine, davalılardan velayetin alınmasının amaca uygun ve küçüğün üstün yararına olduğu düşünülerek, evlatlık ilişkisinin kaldırılması isteminin reddine, TMK nun 348. maddesi uyarınca davalılardan velayetin alınarak küçüğe halen bakmakta olan babanın vasi olarak atanması için Sulh Hukuk Mahkemesine ihbarda bulunmaya karar vermek gerekmiştir.

[Read more →]

Tags: Evlat Edinme

Sosyal Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Manevi Tazminat Kararı

Haziran 6th, 2009 · No Comments

T.C.
ANKARA
8. AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2007/898
KARAR NO : 2009/605
HAKİM : ERAY KARINCA 26084
KATİP : ZAKİNE KARAASLAN (ARMAN) 46946
DAVACI : H.B. -
VEKİLİ : Av. E. M.
DAVALI :N.B. -
VEKİLİ : Av. H.C.A.
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/08/2007
KARAR TARİHİ : 13/05/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde [...]

[Read more →]

Tags: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · Kadın Hakları Haberleri · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Akıl Hastalığı Sebebi İle Boşanma

Mayıs 17th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/3217
K. 2005/5084
T. 30.3.2005
• BOŞANMA ( Akıl Hastalığı Nedeniyle/Resmi Sağlık Kurulu Raporu Alındıktan Sonra Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gereği - Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Karar Verilemeyeceği )
• AKIL HASTALIĞI NEDENİYLE BOŞANMA DAVASI ( Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Karar Verilemeyeceği - Resmi Sağlık Kurulu Raporu Alındıktan Sonra Sonucu Uyarınca Karar Verilmesi Gereği )
• VASİ TARAFINDAN TAKİP [...]

[Read more →]

Tags: Akıl Hastalığı Nedeniye Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma

Mayıs 17th, 2009 · No Comments

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/5312
K. 2008/3245
T. 12.3.2008
• BOŞANMA ( Akıl Hastalığı Olduğu Anlaşılan Kadının Hareketleri İradi Olmadığından Kocanın “Şiddetli Geçimsizliğe” Dayanarak Açtığı Davanın Kabul Edilemeyeceği )
• AKIL HASTALIĞI ( Olduğu Anlaşılan Kadının Hareketleri İradi Olmadığından Kocanın “Şiddetli Geçimsizliğe” Dayanarak Açtığı Davanın Kabul Edilemeyeceği )
• ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK ( Akıl Hastalığı Olduğu Anlaşılan Kadının Hareketleri İradi Olmadığından Kocanın [...]

[Read more →]

Tags: Akıl Hastalığı Nedeniye Boşanma

Akıl Hastalığı Nedeniyle İle Boşanma

Mayıs 17th, 2009 · No Comments

Davalıda bulunan akıl hastalığının ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirecek nitelikte olup olmadığı ve hastalığın geçmesine olanak bulunup bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belirlendikten sonra boşanmaya karar verilmelidir.

[Read more →]

Tags: Akıl Hastalığı Nedeniye Boşanma

Maddi-Manevi Tazminatın İcrası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir. Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen maddi ve manevi tazminat, boşanma kararının eklentisi olması sebebiyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya verilemez. Ancak boşanma yönünden kesinleşen karardaki maddi ve manevi tazminat alacakları için kesinleşme koşulu aranmaksızın icra takibi yapılabilir. Dosya kapsamından, boşanma hükmünün kesinleştiği, ancak boşanmaya bağlı olarak hükmedilen alacakların kesinleşmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda maddi ve manevi tazminata ilişkin alacaklar için kesinleşmeden icra takibi yapılabilir. Açıklanan nedenlerle, borçlunun şikayetinin reddi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma

Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Dava, çeyiz ve ziynet eşyası istemine ilişkindir. Tercih hakkı bulunan davacı çeyiz eşyalarının aynen teslimini isteyebileceği gibi bedelini de isteyebilir. Çeyiz eşyalarının bedeli istendiğine göre, yıpranma bedelleri düşülerek eşyaların değerine hükmedilmelidir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Kadın, mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Eşlerden biri, evlilik birliğinin yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla diğerini terk eder veya haklı bir neden olmadan ortak konuta dönmez ise ve bu aykırılık en az 6 ay sürer ve hakim tarafından gönderilen eve dön ihtarı da sonuçsuz kalırsa diğer eş terk nedenine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Terke dayalı boşanma davası açılabilmesinin ön koşulu, hakim tarafından usulüne uygun olarak yapılmış olan ihtardır. Boşanma davasına bakan hakim, salt ihtarın varlığını yeterli görmemeli; bu ihtarın kanunda sayılan biçimsel ve esasa ilişkin koşulları taşıyıp taşımadığı da araştırmalıdır. İhtar yasal koşulları taşımıyorsa davanın öncelikle dava şartı yokluğundan reddedilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

İştirak Nafakası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Nafakanın gelecek yıllarda artırılmasına ilişkin kesinleşen önceki hükümler, sonraki davalarda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle, şartların değişmesi halinde nafaka her zaman artırılabilir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · İştirak Nafakası