KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Mal Rejimi'

Mal Rejimi-Katkı Payı-Zamanaşımı Süresi

Ağustos 15th, 2009 · No Comments

TMK.nun 178.maddesinde, “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir. Davalı vekili süresinde sunduğu cevap dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Davanın zamanaşımı süresinin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi

Temmuz 13th, 2009 · No Comments

Katkıya dayanan alacak davasına konu olan taşınmazın, tarafların evlenmelerinden önce ipotekli konut kredisi kullanılarak davalı tarafından satın alındığı, konuta ilişkin kredi borcunun ödendiği anlaşılmaktadır. Davacı, davalının bankaya olan kredi borçlarının ödenmesine katkıda bulunduğunu ileri sürdüğüne göre, bankadan alınan bu kredi ilgili sözleşme örneği ve geri ödemelere ilişkin ödeme kayıtları getirtilerek, ödemenin ne kadarlık bölümünün evlilik birliği içinde yapıldığının tespiti ve yapılan ödemelere, taşınmazın edinilme tarihinde yürürlükte olan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 152. maddesinde yer alan kocanın iaşe yükümlülüğü de gözetilerek davacının geliri ile sağlayabileceği katkı miktarı yönünden bilirkişiden yeniden rapor alınması ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek ulaşılacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi

Boşanan Kadınları Üzecek Haber

Temmuz 3rd, 2009 · No Comments

Boşanan kadınları üzecek haber
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, dava açma süresi için ‘10 yıl yerine 1 yıl’ kararını verdi.
Bundan böyle boşanan çiftler mal paylaşımı için en geç 1 yıl içinde dava açmak zorunda kalacak.  Çünkü Yargıtay 8. Hukuk [...]

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Basında KAHDEM · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi:Katkı Payı Davasında Zamanaşımı Bir Yıl

Haziran 30th, 2009 · No Comments

TMK.nun 178.maddesinde, “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda,
boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş görülmekte olan dava
ise bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006
tarihinde açılmıştır. Davalı vekili süresinde sunduğu cevap
dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Davanın zamanaşımı
süresinin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde esasa ilişkin kabul kararının verilmesi doğru
görülmemiştir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Diğer · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi-Tasfiye

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Boşanma davası 7.6.2004 tarihinde açılmış olup, boşanma ile sonuçlanmıştır. O halde, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği 7.6.2004 tarihleri arasındaki davalıya ait ticarethanenin gelirinin gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tesbiti ve taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşme olup olmadığı da araştırılıp sonucu uyarınca bir karar vermek gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi

Kişisel Mallar-Takı

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı dava konusu ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını, ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altındadır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Kişisel Malların İadesi

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davalı karşı davacı kadın, evliliğin başlangıcında kocasının evine götürdüğü çeyiz eşyalarının iadesini talep etmiştir. İstek kişisel malların ( TMK. md. 220/1-2 ) geri alınmasına ilişkindir. Kişisel malların, bu nitelikte oldukları kanıtlanması koşulu ile geri istene bilmesi için mal rejiminin sona ermiş olması gerekmez. Tarafların gösterdikleri delillerin değerlendirilip bu istekler hakkında olumlu olumsuz bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

[Read more →]

Tags: Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Mal Rejimi-Zamanaşımı

Mart 14th, 2009 · No Comments

Davacı, evlilik birliği içinde davalıya ait ev ve aracın edinilmesine kendilerine ve çocuklarına daha iyi bir gelecek temin etmek amacıyla katkıda bulunduğu, boşanma sonucu ev ve aracın davalıda kaldığını ileri sürdüğüne, bu nedenle katkısı karşılığı tazminat talep ettiğine göre tazminat isteği evlilik birliğinin devamı sırasında eşler arasında birlikte mal edinme konusunda akti bir ilişki kurulmuş olduğuna dayalıdır. eşlerin aralarında mal ayrılığı rejiminin geçerli olması açıklanan nitelikte akti ilişki kurmalarına engel değildir. Akti ilişkiden doğan alacak ve akte aykırı hareketler nedeniyle tazminat istekleri de kanunda başka surette bir hüküm mevcut olmadığına göre BK.125 maddesi uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabidir. Nikah devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin diğeri zimmetinde olan alacakları hakkında zamanaşımı işlemez.

[Read more →]

Tags: Mal Rejimi

Mal rejimi Tasfiyesi

Mart 14th, 2009 · No Comments

Dava konusu ev yeni Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten önce edinildiğinden; yapılacak bilirkişi incelemesiyle önce evin alımındaki tarafların “katkı oranları” 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi 152. madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle belirlenmeli, daha sonra ise evin “dava tarihine” göre tespit edilecek sürüm değeri ( rayiç değer ) ile davacının “katkı oranı” çarpılmak suretiyle hükmedilecek “katkı payı alacağı” bulunmalıdır. Açıklanan bu yönler gözetilmeden eksik araştırmayla “tasfiye tarihi” değerine göre karar verilmesi doğru değildir.

[Read more →]

Tags: Mal Rejimi