KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries Tagged as 'Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma'

Yaşlılık aylığı ve özel sigorta gelirinin yoksulluktan kurtarmaya yetmemesi ve yoksulluk nafakası takdir edilmesi gereği

Ağustos 15th, 2009 · No Comments

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 07.10.1988 gün ve 1998/2-656-688, 28.02.2007 gün ve 2007/3-84-95, 16.05.2007 gün ve 2007/2-275-275 sayılı ilamlarında da kabul edildiği gibi; yeme, giyinme, barınma, sağlık, ulaşım, kültür, eğitim gibi bireyin maddi varlığını geliştirmek için zorunlu ve gerekli görülen harcamaları karşılayacak düzeyde geliri olmayanları yoksul kabul etmek gerekir, asgari ücret seviyesinde gelire sahip olunması yoksulluk nafakasının bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu olarak kabul edilmemektedir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Terk Sebebine Dayanan Boşanma-Manevi Tazminat-Yoksulluk Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı koca tarafından terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası kabul edildiğine göre davalı kadın lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. ve 175. maddesi koşulları oluşmaz. Açıklanan yönler nazara alınmadan davalı kadın yararına manevi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Terk Sebebine Dayalı Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Boşanma Sonucu Eş Desteğinden Yoksun Kalma Sebebi İle Maddi Tazminat

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Toplanan delillerden boşanmaya sebep olan olaylarda maddi tazminat isteyen eşin diğerinden daha ziyade kusurlu olmadığı anlaşılmaktadır. Boşanma sonucu bu eş, en azından diğerinin maddi desteğini yitirmiştir. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları ile kusurları ve hakkaniyet ilkesi dikkate alınarak davalı-davacı kadın yararına uygun miktarda maddi tazminat verilmelidir.

Davacı-davalı kocanın davası ret edilmiş, davalı-davacı kadının bağımsız boşanma davası ise kabul edilmiştir. Kadın yararına iki ayrı vekalet ücreti takdiri gerekirken, bir dava için vekalet ücreti takdiri usul ve yasaya aykırıdır

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Tedbir Nafakası · Vekalet Ücreti · Yoksulluk Nafakası

Maddi Manevi Tazminatta Hakkaniyet İlkesi-İştirak ve Yardım Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Tarafların tesbit edilen ekonomik ve sosyal durumları, boşanmaya yol açan olaylardaki kusur derecesine paranın alım gücü, kişilik haklarına yapılan saldırı ile ihlâl edilen mevcut ve beklenen menfaat dikkate alındığında davacı yararına takdir edilen maddi ve manevi tazminat azdır. Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi ile Borçlar Kanunu’nun 42 ve 44. maddesi hükmü dikkate alınarak daha uygun miktarda maddi ve manevi tazminat takdiri gerekir.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Tedbir Nafakası · Yardım Nafakası · İştirak Nafakası

Sosyal Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Manevi Tazminat Kararı

Haziran 6th, 2009 · No Comments

T.C.
ANKARA
8. AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2007/898
KARAR NO : 2009/605
HAKİM : ERAY KARINCA 26084
KATİP : ZAKİNE KARAASLAN (ARMAN) 46946
DAVACI : H.B. -
VEKİLİ : Av. E. M.
DAVALI :N.B. -
VEKİLİ : Av. H.C.A.
DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/08/2007
KARAR TARİHİ : 13/05/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde [...]

[Read more →]

Tags: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · Kadın Hakları Haberleri · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Yoksulluk Nafakası

Maddi-Manevi Tazminatın İcrası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir. Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen maddi ve manevi tazminat, boşanma kararının eklentisi olması sebebiyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya verilemez. Ancak boşanma yönünden kesinleşen karardaki maddi ve manevi tazminat alacakları için kesinleşme koşulu aranmaksızın icra takibi yapılabilir. Dosya kapsamından, boşanma hükmünün kesinleştiği, ancak boşanmaya bağlı olarak hükmedilen alacakların kesinleşmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda maddi ve manevi tazminata ilişkin alacaklar için kesinleşmeden icra takibi yapılabilir. Açıklanan nedenlerle, borçlunun şikayetinin reddi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma

Terk Sebebi ile Boşanmada Manevi Tazminat

Mart 14th, 2009 · No Comments

Türk Medeni Kanununun 174/2. maddesi uyarınca tazminata hükmedilmesi için boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik haklarına saldırının varlığı gerekir.

Terk sebebiyle boşanmaya karar verilmiş olmakla boşanmaya sebep olan olaylardan dolayı davacı kocanın kişilik haklarına saldırı oluştuğundan söz edilemez.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma

Maddi/Manevi Tazminat-Boşanma

Mart 14th, 2009 · No Comments

Boşanmaya neden olan olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan eş, kusurlu olan eşinden manevi tazminat talep edebilir. Dosya kapsamından, boşanmaya neden olan olaylarda manevi tazminat isteyen eşin ağır ya da eşit kusurlu olmadığı ve kişilik haklarının saldırıya uğradığı anlaşılmaktadır. Bu durumda tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas teşkil eden fiilin ağırlığı ve hakkaniyet kuralları göz önünde tutularak manevi tazminata karar verilmelidir.

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma