KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Babalık Davası

14 Mart 2009 ·

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2007/17575
K. 2007/16310
T. 22.11.2007

• BABALIĞIN TESPİTİ ( Babalık Hükmü Aile Mahkemesinin Görevine Girmekte İse de Birlikte İstenilen Maddi ve Manevi Tazminatın Dayanağı Borçlar Kanunu Olduğundan Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT ( Babalığın Tesbiti İle Birlikte İstendiği - Dayanağı Borçlar Kanunu Olduğundan Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• GÖREVLİ MAHKEME ( Babalık Hükmü Aile Mahkemesinin Görevine Girmekte İse de Birlikte İstenilen Maddi ve Manevi Tazminatın Dayanağı Borçlar Kanunu Olduğundan Görevli Mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi Olduğu )

• AİLE MAHKEMESİ ( Babalık Hükmü Aile Mahkemesinin Görevine Girmekte İse de Birlikte İstenilen Maddi ve Manevi Tazminatın Dayanağı Borçlar Kanunu Olduğundan Asliye Hukuk Mahkemesinin Görevli Olduğu )

4721/m.301

ÖZET : Dava babalığın tesbiti ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkindir. Türk Medeni Kanununun 301. maddesine dayalı babalık hükmü aile mahkemesinin görevine girmekte ise de birlikte istenilen maddi ve manevi tazminatın dayanağı Borçlar Kanunu olduğundan, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle mahkemece bu isteklerle ilgili tefrik kararı verilmesi ve davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekir.

DAVA : Yukarıda tarihi, numarası, konusu ve tarafları gösterilen hükmün; Dairenin 11.07.2007 gün ve 16588 - 11017 sayılı ilamiyle onanmasına karar verilmişti. Sözü geçen Dairemiz kararının maddi ve manevi tazminat yönünden düzeltilmesi istenilmekle, evrak okundu, gereği görüşülüp düşünüldü.

KARAR : Dava babalığın tesbiti ile maddi ve manevi tazminat isteklerine ilişkin olup, Asliye Hukuk Mahkemesine açılmış, karar ise Aile Mahkemesi sıfatıyla verilmiştir.

Türk Medeni Kanununun 301. maddesine dayalı babalık hükmü aile mahkemesinin görevine girmekte ise de birlikte istenilen maddi ve manevi tazminatın dayanağı Borçlar Kanunu olduğundan, görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Bu nedenle mahkemece bu isteklerle ilgili tefrik kararı verilmesi ve davaya Asliye Hukuk Mahkemesi olarak bakılması gerekirken, bu istekler hakkında da, aile mahkemesi sıfatıyla esasa ilişkin hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı ise de, bu hususun hükmün ilk inceleme sırasında gözden kaçırıldığı ve hükmün maddi ve manevi tazminatla ilgili bölümünün de onanmasına karar verildiği anlaşıldığından, karar düzeltme isteminin maddi ve manevi tazminat yönünden kabulüne, bu isteklerle ilgili onama kararının kaldırılmasına, hükmün maddi ve manevi tazminat yönünden bozulmasına karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ : Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 440 - 442. maddeleri uyarınca davacının karar düzeltme isteminin kabulüne, Dairemizin 11.07.2007 gün ve 2006/16588 esas, 2007/11017 karar sayılı onama ilamının maddi ve manevi tazminat yönünden kaldırılmasına, hükmün açıklanan nedenlerle maddi ve manevi tazminat yönünden BOZULMASINA, temyiz ve tashihi karar harcının istek halinde iadesine, 22.11.2007 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Kazancı

İlişkili Kavramlar: Babalık Davası