KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Sosyal Şiddet Nedeniyle Boşanma ve Manevi Tazminat Kararı

6 Haziran 2009 ·

T.C.
ANKARA
8. AİLE MAHKEMESİ
GEREKÇELİ KARAR
ESAS NO : 2007/898
KARAR NO : 2009/605

HAKİM : ERAY KARINCA 26084
KATİP : ZAKİNE KARAASLAN (ARMAN) 46946

DAVACI : H.B. -
VEKİLİ : Av. E. M.
DAVALI :N.B. -
VEKİLİ : Av. H.C.A.

DAVA : Boşanma
DAVA TARİHİ : 17/08/2007
KARAR TARİHİ : 13/05/2009
Mahkememizde görülmekte bulunan Boşanma davasının yapılan açık yargılamasının sonunda,
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
Davacı vekili dava dilekçesinde ve aşamalarda, tarafların 2004 yılında evlendiğini, ortak çocuklarının olmadığını, davalı kocanın Fransa’ da yaşadığını ve ailesi ile birlikte prefabrik evler yaparak sattığını, Türkiye’dekinin aksine Fransa’da müvekkiline kötü davrandıklarını, şiddet uyguladığını ileri sürerek, boşanmaya, nafakaya ve tazminata karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili yanıtında ve aşamalarda; müvekkilinin ve ailesinin Fransa’daki ekonomik durumlarının iyi olmadığını, davacının bu koşulları bilerek evlenmeye karar verdiğini, davacıya Fransa’da kötü davranıldığı iddiasının da doğru olmadığını, taraflar arasındaki sorunların eğitim ve kültür farklılığından doğduğunu, ancak müvekkilinin de boşanmayı istediğini, tazminat ve nafaka isteklerinin ise reddine karar verilmesini söylemiştir.
Dava, evlilik birliğinin temelinden sarsılması iddiasına dayalı boşanma istemine ilişkindir.
Tarafların kanıtları toplanmış, tanıkları dinlenmiş, ekonomik sosyal durumları araştırılmış ve nüfus aile kayıt tablosu getirtilerek incelenmiştir.
Tanık anlatımlarından davalı kocanın evlilikten kısa bir süre sonra eşine ilgisini yitirdiğini, sorumsuz davranarak evlilik birliğinin gerektirdiği sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmediği, eşine karşı baskı ve şiddet uyguladığı, ayrı ev açmayıp ailesi ile birlikte yaşamaya zorladığı, davalının yabancı ülkeye uyum sağlaması için katkıda bulunmadığı, hatta onu eve kapatıp sadece ev işlerini yapmasını beklediği anlaşılmakla evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı,bunda davalı kocanın ağır kusurlu olduğu anlaşıldığından tarafların boşanmalarına, karar verilmiştir.
Tarafların saptanan ekonomik ve sosyal durumları, geçim şartları, hakkaniyet ilkesi ve kusur durumu değerlendirilerek davacı kadın için takdir edilen aylık 400 TL tedbir nafakasının kararın kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devamına karar vermek gerekmiştir.
Boşanma nedeniyle davacı kadın, eşinin olası desteğinden yoksun kaldığı için TMK nun 174/1. maddesi uyarınca maddi tazminata hak kazanmıştır. Öte yandan, davacıya fiziki şiddet uygulandığı yolunda kanıtlar bulunduğu gibi evden çıkması kısıtlanarak ve kendisini geliştirip, içinde yaşadığı yabancı ülkeye uyum sağlaması için gerekli ortam sağlanmadığı ve destek olunmadığı için uğradığı sosyal şiddet de değerlendirilerek TMK nun 174/2 maddesi uyarınca manevi tazminat takdir edilmiştir.
Tazminatların takdirinde, tarafların evlilik süresi, yaşları, yeniden evlenme olasılıkları, davacının uyguladığı şiddetin niteliği ve derecesi yanında tarafların ekonomik ve sosyal konumları TMK nun 4 ve BK 42, 43, 44 ve 49. Maddeleri dikkate alınarak değerlendirilmiş, bu açıklamalar ışığında aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
H Ü K Ü M : Yukarda açıklanan nedenlerle;
Davanın Kabulü ile; davacı H.B. ile davalı N.B.’nin TMK.nun 166/1. maddesi gereğince BOŞANMALARINA
Davacı kadın yararına dava tarihinden itibaren takdir edilen aylık 400 TL tedbir nafakasının kararın kesinleşmesinden itibaren yoksulluk nafakası olarak devamına,
Davacı kadın yararına TMK.nun 174/1. maddesi uyarınca 20.000 TL maddi, 174/2. maddesi uyarınca 10.000 TL manevi tazminat takdiri ile davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Fazlaya ilişkin tüm isteklerin reddine,
Peşin harcın mahsubu ile kalan 2.50 TL nin davalıdan alınmasına,
Davacı tarafın yapılan yargılama giderleri, başvurma harcı 13.10 TL, karar harcı 13.10 TL, vekalet harcı 2.20 TL, dosya ücrei 0,60 TL, tanık ücreti 40.00 Tl, bilirkişi ücreti 150.00 TL, müzekkere gideri 97.10 Tl, davetiye gideri 17.00 TL olmak üzere toplam; 333,10 TL nin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
Karar kesinleştiğinde iki suretinin nüfus müdürlüğüne gönderilmesine,
İlişkin karar, taraf vekillerinin yüzlerine karşı gerekçeli kararın kendilerine tebliğinden itibaren 15 gün süre içerisinde Yargıtay’a gönderilmek üzere mahkememize verecekleri dilekçeleriyle temyiz edebileceklerine ilişkin karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 13/05/2009

Katip 46946 Hakim 26084

——————
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?&p=264629#post264629

İlişkili Kavramlar: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · Kadın Hakları Haberleri · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Yoksulluk Nafakası