KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Nisan 2009

Maddi-Manevi Tazminatın İcrası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

İstek, icra müdürlüğü işlemini şikayete ilişkindir. Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilamlar kesinleşmeden icra edilemez. Kural olarak boşanma ilamı ile birlikte hükmedilen maddi ve manevi tazminat, boşanma kararının eklentisi olması sebebiyle boşanma ilamı kesinleşmeden icraya verilemez. Ancak boşanma yönünden kesinleşen karardaki maddi ve manevi tazminat alacakları için kesinleşme koşulu aranmaksızın icra takibi yapılabilir. Dosya kapsamından, boşanma hükmünün kesinleştiği, ancak boşanmaya bağlı olarak hükmedilen alacakların kesinleşmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumda maddi ve manevi tazminata ilişkin alacaklar için kesinleşmeden icra takibi yapılabilir. Açıklanan nedenlerle, borçlunun şikayetinin reddi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma

Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Dava, çeyiz ve ziynet eşyası istemine ilişkindir. Tercih hakkı bulunan davacı çeyiz eşyalarının aynen teslimini isteyebileceği gibi bedelini de isteyebilir. Çeyiz eşyalarının bedeli istendiğine göre, yıpranma bedelleri düşülerek eşyaların değerine hükmedilmelidir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Kadın, mahkemeye başvurarak eşinin eve dönmesi için ihtar isteğinde bulunduğuna göre bu tarihten önceki olayları affettiği veya en azından hoşgörü ile karşıladığı kabul edilmelidir. Affedilen ve hoşgörüyle karşılanan hadiselerden dolayı artık koca kusurlu sayılamaz ve bu hadiselere dayanılarak diğer taraf lehine maddi ve manevi tazminata hükmedilemez.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Terk Sebebine Dayalı Boşanma

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Eşlerden biri, evlilik birliğinin yüklediği yükümlülükleri yerine getirmemek amacıyla diğerini terk eder veya haklı bir neden olmadan ortak konuta dönmez ise ve bu aykırılık en az 6 ay sürer ve hakim tarafından gönderilen eve dön ihtarı da sonuçsuz kalırsa diğer eş terk nedenine dayalı olarak boşanma davası açabilir. Terke dayalı boşanma davası açılabilmesinin ön koşulu, hakim tarafından usulüne uygun olarak yapılmış olan ihtardır. Boşanma davasına bakan hakim, salt ihtarın varlığını yeterli görmemeli; bu ihtarın kanunda sayılan biçimsel ve esasa ilişkin koşulları taşıyıp taşımadığı da araştırmalıdır. İhtar yasal koşulları taşımıyorsa davanın öncelikle dava şartı yokluğundan reddedilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları

İştirak Nafakası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Nafakanın gelecek yıllarda artırılmasına ilişkin kesinleşen önceki hükümler, sonraki davalarda kesin hüküm teşkil etmez. Bu nedenle, şartların değişmesi halinde nafaka her zaman artırılabilir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · İştirak Nafakası

Tanıma Tenfiz

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Tanıma sırasında yabancı mahkemede uygulanan maddi ve hukuki tespitler, özellikle usuli işlemler denetim dışında tutulmalıdır. Yabancı Mahkemenin Türk Hukukunu uygulanmaması veya yanlış uygulanması başlı başına kamu düzenine açıkça aykırılık oluşturmaz ve tanımaya da engel teşkil etmez.

Türk hukuk düzeninin temelini teşkil eden ve kendisinden vazgeçilmeyecek değerlerin ihlal edilmesi halinde kamu düzeninin açıkça ihlal edildiğinden söz edilebilir. Bu açıklama karşısında 5718 Sayılı Yasanın 58. maddesinin aradığı şartlar gerçekleşmiştir. İsteğin kabulüne karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Babalık Davası

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Babalık davası babaya, ölmüşse mirasçılarına karşı açılır. İstek, babalığın tespitine ilişkindir. Babalık davası çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilir. Ananın dava hakkı doğumdan başlayarak 1 yıl geçmekle düşer. Çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa çocuk hakkındaki 1 yıllık süre atamanın kayyıma tebliği tarihinde, kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlar. Yasada öngörülen süre hak düşürücü niteliktedir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Babalık Davası

Tanıma-Tenfiz

Nisan 17th, 2009 · No Comments

5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanununun 53/1. maddesinde; yabancı mahkeme ilamının, ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneğinin ve onanmış tercümesinin sunulması yeterli kabul edilmiştir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Evlat Edinme

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Küçüğün annesinin velayet altında bulunması nedeniyle yasal temsilcisine husumet yöneltilmeden, gösterdikleri takdirde delilleri toplanmadan eksik hasım ve eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlat Edinme

Velayet

Nisan 17th, 2009 · No Comments

Ana yanında kalmasının çocuğun bedeni, fikri, ahlaki gelişmesine engel olacağı yönünde ciddi ve inandırıcı deliller bulunmadığı ve hemen meydana gelecek tehlikelerin varlığı da ispat edilmediği halde, davanın reddi gerekirken velayetin anneden kaldırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Velayet