Çalışma Alanlarımız Tüzük Amaç Düzenlemesi 2.Maddede belirlenmiştir.Buna göre:

Amaç:

Madde 2 –Kadınların insan haklarının fiilen gerçekleşmesi, geliştirilmesi, araştırılması ve değerlendirilmesi, hak ihlallerinden korunması, ihlalin önlenmesi, ihlallerin tespiti, ihlal gerçekleştiğinde ve gerekli diğer hallerde hukuki destek ve yardımda bulunmak için her türlü faaliyeti gerçekleştirmektir.

Amacı gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

2.1- Kadına yönelik şiddet , aile hukuku ve kadının yasal statüsü ve gerekli diğer hallerde adalete erişimini kolaylaştırmak, adaletin tesisi için taraf olmak, hukuki destek ve danışma hizmeti vermek,

2.2- Kadın haklarında, cinsiyete dayalı ayrımcılığa karşı savunuculuk yapmak, ulusal ve uluslararası karar mekanizmalarını etkilemek, denetlemek, raporlamak, lobicilik yapmak ve konu ile ilgili diğer faaliyetler,

2.3- Ulusal ve uluslararası mevzuat ve sözleşmelerin tespiti ve geliştirilmesi, uygulanması karşılaştırılması, izleme, inceleme ve değerlendirme yapmak,

2.4- Kadınlara sosyal, psikolojik danışmanlık hizmetleri sunmak,

2.5- Hak ihlallerinin önlenmesi için koruyucu, eğitici, farkındalık yaratıcı çalışmalar yapmak,

2.6- CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi) dahil Uluslararası sözleşmelerin doğrudan uygulanmasını sağlamak,kadın hakları ve sorunlarını ilgilendiren konularda açılmış / açılacak davalara katılma talebinde bulunmak,gerekli görüldüğü taktirde dava açmak,

2.7- Koruyucu hukuk konusunda etkin bir mekanizma sağlamak,

2.8- Şiddete uğrayan kadınların ulaşabileceği acil yardım hattı ve ekibi oluşturmak, niteliği ve işleyişi kadın bakış açsı ile uyumlu, ihtiyacı karşılayacak kadar ve ulaşılabilir sığınaklar açılmasını sağlamak, hizmete sunmak, sorun yaşayanları veya yaşama ihtimali olan kadınların her zaman ulaşabileceği iletişim ortamları oluşturmak ve sürekliliğini sağlamak,

2.9- Yargı, sağlık, adalet, eğitim, yasama, yürütmenin diğer birimleri ve benzeri mekanizmalarda çalışanların kadın hakları konusunda bilgilendirilmesi, eğitilmesi, politikalar üretilmesini sağlamak,

2.10- Projeler yapmak, yürütmek,

2.11- Kadınlara hukuki ve psikolojik destek vermek üzere web sayfaları, telefon hatları ve irtibat büroları oluşturmak

2.12- Avukat, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, doktor, idari personel vb. istihdam etmek, bu kişilerin uzmanlık alanlarına dayalı konularda hizmet vermek.

2.13- Kamu kurumları, üniversiteler, hastaneler, ulusal ve uluslararası alanda kadın konusunda çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşu veya oluşumları ve diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği, dayanışma, ortak çalışmalar yürütmek ve gerekli diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.

2.14- Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak,

2.15- Kadınlar ve kadın hakları savunucuları arasında bir iletişim ağı kurmak,

2.16- Bildiri, bülten, kitap, gazete, dergi, katalog, broşür, afiş, elektronik ortamda süreli /süresiz yayın yapmak, radyo, televizyon vs. programları yapmak veya bu programlara katılmak.

2.17- Ulusal ve uluslararası gerekli organizasyonları yapmak, kongre, kurultay, konferans, panel, seminer, kurs, sertifika programı, toplantı, vb. çalışmalar düzenlemek, katılmak, örgütlemek, yardımcı olmak, burs vermek, kaynak temini sağlamak,

2.18- Akademi, okul, derslik, yurt, konukevi, pansiyon, kitaplık, okuma odaları, kültür ve sanat evi açmak ya da açtırmak,

2-19- Gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak, bu mallar üzerinde her türlü hakları şerh etmek ve korumak ve her türlü inşaatı yaptırmak,

2.20- Federasyon kurmak ve kurulu bir federasyona katılmak, yurtiçi ve yurtdışında şubeler açmak, temsilcilikler vermek.

2.21- Yukarıda belirtilen amaç, hizmet ve faaliyetler için yurtiçi ve yurtdışı kaynaklardan fon temin etmek, devletin bütçesinden kadın sorunlarının çözümüne tahsis edilmek ve bu alanda çalışan STK lara destek için fon ayrılmasını sağlamak, gerekli girişimlerde bulunmak,

2.22- Dernek hizmet ve projelerinin yürütülmesi amacıyla çalışan istihdam edebilir.

2.23- Dernek gelir sağlama amacıyla ticari işletme açabilir,işletebilir,devredebilir.

Dernek bu faaliyetlerini gerçekleştirirken,her türlü ayrımcılık ve şiddeti reddeden,düşünsel Ve örgütsel anlamıyla tüm siyasal yapılardan,örgütlerden,kişi ve kurumlardan bağımsız davranmayı gözetir.

Bu alanda hukuki destek sorularının gönderilmemesini rica ediyoruz.
Maille gönderilen hukuki destek kapsamındaki sorular yanıtlanmamaktadır.

Kapat