KAHDEM

KAHDEM Kadınlara Hukuki Destek Merkez Derneği Kurumsal Sitesi

KAHDEM

Entries from Haziran 2009

Yargıtay 8.Hukuk Dairesi:Katkı Payı Davasında Zamanaşımı Bir Yıl

Haziran 30th, 2009 · No Comments

TMK.nun 178.maddesinde, “evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden
doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl
geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer verilmiştir. Somut olayda,
boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş görülmekte olan dava
ise bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006
tarihinde açılmıştır. Davalı vekili süresinde sunduğu cevap
dilekçesinde zamanaşımı def’inde bulunmuştur. Davanın zamanaşımı
süresinin geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken
yazılı şekilde esasa ilişkin kabul kararının verilmesi doğru
görülmemiştir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Diğer · Kadın Hakları Haberleri · Mal Rejimi

Evlenmeye İzin

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez. Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Evlenmeye İzin

Yabancı Mahkeme Kararının Tenfizi-Kesinleşme-Tercüme

Haziran 16th, 2009 · No Comments

TENFİZ KARARI ( Türk Mahkemesi’nce Verilmeden Yabancı Mahkemelerden Hukuk Davalarına İlişkin Verilmiş ve Kanunlarına Göre Kesinleşmiş İlamların Türkiye’de İcra Olunamayacağı

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Tanıma-Tenfiz

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi-Tasfiye

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Boşanma davası 7.6.2004 tarihinde açılmış olup, boşanma ile sonuçlanmıştır. O halde, Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden edinilmiş mallara katılma rejiminin sona erdiği 7.6.2004 tarihleri arasındaki davalıya ait ticarethanenin gelirinin gerektiğinde bu konuda bilirkişi incelemesi yaptırılmak suretiyle tesbiti ve taraflar arasında yapılmış olan bir sözleşme olup olmadığı da araştırılıp sonucu uyarınca bir karar vermek gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi

Kişisel Mallar-Takı

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı dava konusu ziynet eşyasının varlığını, evi terk ederken bunların zorla elinden alındığını, ve götürülmesine engel olunduğunu, evde kaldığını, ispat yükü altındadır.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Boşanan Kadının Evlilik Soyadını Kullanması

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Dava, Medeni Kanunun 27. ve Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi hükümlerine dayanan bir soy isim tashihi davası olmayıp kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmaya izin davası olduğu ve bu davada aile mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Boşanan Kadının Soyadı

Soybağının Reddi-Husumet-Kayyım

Haziran 16th, 2009 · No Comments

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286/1. maddesinde; kocanın soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebileceği, bu davanın ana ve çocuğa karşı açılacağı hükme bağlanmıştır.

Anılan Kanunun 426/2. maddesine göre bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçüğün veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa vesayet makamınca ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen temsil kayyımı atanması gerekmektedir.

[Read more →]

Tags: Aile Hukuku-Yargıtay Kararları · Nesebin Reddi

Kişisel Malların İadesi

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davalı karşı davacı kadın, evliliğin başlangıcında kocasının evine götürdüğü çeyiz eşyalarının iadesini talep etmiştir. İstek kişisel malların ( TMK. md. 220/1-2 ) geri alınmasına ilişkindir. Kişisel malların, bu nitelikte oldukları kanıtlanması koşulu ile geri istene bilmesi için mal rejiminin sona ermiş olması gerekmez. Tarafların gösterdikleri delillerin değerlendirilip bu istekler hakkında olumlu olumsuz bir karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi bozmayı gerektirmiştir.

[Read more →]

Tags: Mal Rejimi · Ziynet Ve Çeyiz Eşyası İadesi

Ortak Hayatın Temelinden Sarsılması

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davalı-davacı kadının eşine hakaret ettiği anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkân vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Olayların akışı karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu şartlar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, boşanmaya karar verilecek yerde, yetersiz gerekçe ile davanın reddi doğru bulunmamıştır.

[Read more →]

Tags: Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması -Boşanma · İştirak Nafakası

Terk Sebebine Dayanan Boşanma-Manevi Tazminat-Yoksulluk Nafakası

Haziran 16th, 2009 · No Comments

Davacı koca tarafından terk hukuki sebebine dayalı olarak açılan boşanma davası kabul edildiğine göre davalı kadın lehine Türk Medeni Kanununun 174/2. ve 175. maddesi koşulları oluşmaz. Açıklanan yönler nazara alınmadan davalı kadın yararına manevi tazminata ve yoksulluk nafakasına hükmolunması usul ve yasaya aykırıdır.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mah

[Read more →]

Tags: Maddi-Manevi/Tazminat-Boşanma · Terk Sebebine Dayalı Boşanma · Yoksulluk Nafakası